Bác Hồ đến thăm người nghèo

Tiểu phẩm ngắn, sâu sắc, do các diễn viên không chuyên thể hiện