Biểu diễn võ thuật trong ngày hội thiếu nhi vui khỏe, công nhận các tiêu chí và các hạng rèn luyện thi đua của trường Tiểu học Vân Hà

Biểu diễn võ thuật trong ngày hội thiếu nhi vui khỏe, công nhận các tiêu chí và các hạng rèn luyện thi đua của trường Tiểu học Vân Hà