MV Đừng share tin giả - Liên đội Trường TH Vân Hà

Hưởng ứng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; không tương tác trái chiều, chia sẻ thông tin độc trên mạng xã hội” của Tỉnh đoàn Bắc Giang, Liên đội trường Tiểu học Vân Hà tổ chức ra mắt, giới thiệu MV “Đừng share tin giả”. ✏️ Với thông điệp “ mỗi đội viên là một lá chắn, chiến sĩ trên mặt trận chống tin giả”, MV sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của thế hệ trẻ đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, đặc biệt là trong thời điểm trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.