Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020

Ngày 08/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã có văn bản số 348/SGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong học kì II năm học 2019-2020 ở tiểu học

Việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học, cụ thể như sau: 

1. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ban hành kèm theo Công văn này được áp dụng trong học kỳ II năm học 2019-2020. Căn cứ nội dung điều chỉnh này, các đơn vị trường học vận dụng điều chỉnh khung phân phối chương trình ban hành kèm theo Công văn số 9832/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2006 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 và Công văn số 1263/SGDĐT-GDTH ngày 14/12/2017 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện giảm tải chương trình dạy học ở cấp tiểu học để phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà trường nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. Đối với các môn học tự chọn Tiếng Anh, Tin học các trường chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với thực tiễn của đơn vị (ví dụ môn Tiếng Anh có thể giảm chương trình từ 4 tiết/tuần xuống 2 tiết/tuần; môn Tin học có thể không dạy các bài học và chơi cùng máy tính, bài đọc thêm, giảm 50% số tiết ở chủ đề 5).  

3. Nhà trường không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt, các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn và tự học. 

 348.HD điều chỉnh dạy học các môn học trực tuyến cấp Tiểu học_signed.pdf

 348.SGDĐT-GDTH.singed.pdf

Bài viết liên quan